سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سارا مبارک پور – گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
سهیل سبحان اردکانی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده:
دیازینون ترکیبی ارگانوفسفره است که به طور وسیع در کشاورزی به عنوان حشرهکش استفاده می شود. آلوده شدن پسابحاصل از زمین های کشاورزی سم پاشی شده توسط این ترکیبات و مصرف فرآورده های کشاورزی این گونه زمین ها خطراتزیادی برای سلامتی انسان دارد. به منظوربررسی تجزیه زیستی آن، نمونه های خاک از مناطق با سابقه آلودگی به آزمایشگاهمنتقل داده شد و پس از تهیه محیطه ای کشت، به منظور جداسازی و کشت باکتریهای موجود در نمونه های خاک قادر به تجزیه سموم ارگانوفسفره حاوی آنزیم OPH بر اساس هیدرولیز آنزیمی دیازینون با روش اسپکتروفتومتری، نسبت به استخراج DNA ژنومی باکتری، تعیین توالی محصول پلاسمیدی، پردازش توالی حاصل از نظر فیلوژنی و ترسیم درخت فیلوژنی اقدام شد. از خاک های کشاورزی هشت سویه باکتریایی واجد آنزیم OPH با قابلیت هیدرولیز سم دیازینون جداسازی شد، که یکی از آنها با بیشترین ترشح آنزیم در طول موج ۵۲۹ نانومتر و ۸۶% قرابت با گونه Bacillus safensis از کارایی قابل قبول در این زمینه برخوردار می باشد با توجه به این یافته ها باکتری شناسایی در این پژوهش با ترشح آنزیم OPH از قابلیت زیست پالایی سموم ارگانوفسفره به ویژه دیازینون خاک در مقیاس آزمایشگاهی برخوردار می باشد.