سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر ایران خواه –
محمدرضا صعودی –
سارا غروی –

چکیده:

انتروکوکوسها ، استرپتوکوکهای ذاتی روده حیوانات خونگرم میباشند که نسبت به E.coli و باکتریهای کلیفرم مدفوعی ارتباط بیشتری با شیوع گاسترو انتریت دارند. E.coli , Enterococci , USEPA را شاخص آلودگی دریاها اعلام نموده است. هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه محیط های کشت مختلف به منظور جداسازی بهتر باکتریانتروکوکوس می باشد. نمونه آب جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. آزمایش از آب به دو روش MPN,MF انجام شد. در روش MF حجم های مناسب از نمونه از فیلتر ۰٫۴۴mعبور داده شدهو بر روی محیط های کشت Filter Enterococcus Selective Agar Membrane ,mE-EIA گذاشته شد. در روش MPN حجمهای مناسب از نمونه اب در محیط های احتمالی Azide Dextrose Broth و SF Broth تلقیح شد و کشت مثبت به محیط هاای تاییدی Kanamycin Sculin Azide agar , Bile Sculin Azide agar , Pfizer Selective Enterococcus agar , Bile Sculin agar انتقل یافت. سپس رنگ آمیزی گرم ، بررسی رشد در نمک ۶/۵% ، دمای C°۴۵ و تستهای بیوشیمیایی انجام شد.