سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا نوری اصل – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
حسین پهلوانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
ریحانه معانی جو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله دوده راکتور واحد اولفین پتروشیمی جهت استخراج نانو لوله های کربنی و حذف ترکیبات گوگردی از بنزین توسط کاتالیست با پایه نانولوله های کربنی در شرایط ناپیوسته مورد آزمایش قرار گرفت . علت انتخاب این دوده مشابه بودن شرایط تولید آن با روش رسوب دهی بخار شیمیایی که یکی از روش های تولید نانولوله کربنی است، می باشد . آزمایش استخراج نانولوله های کربنی شامل سه مرحله استفاده از همزن فراصوتی در اتانول به مدت ٣٠ دقیقه، اسید شویی توسط اسید نیتریک ٥ مولار به مدت ٤ساعت و قرار دادن در کوره بادقیقه می باشد . تصویر نانو لوله های کربنی در این دوده توسط میکروسکوپ الکترونی ٣٠ درجه سانتیگراد به مدت ٤٠٠ دمای ( SEM ( مشاهده شده است . گراف به دست آمده از تست طیف سنجی رامان تایید کننده وجود نانولوله های کربنی در محصول و ن مودار حاصل از آنالیزجرمی حرارتی ) ) TGA حاکی از وجود %٨ ناخالصی فلزی در دوده نهایی می باشد . سپس از این نانولوله های بازیافت شده جهت حذف ترکیبات گوگردی از بنزین استفاده شد . در مرحله حذف ترکیبات گوگردی از بنزین داده های سینتیکی و ایزوترم های جذب در حالت تعادل از داده های آزمایشگاهی بدست آمده و تاثیر پارامترهای مختلف آزمایشگاهی از قبیل زمان تماس، غلظت اولیه ترکیبات گوگردی، مقدار کاتالیست استفاده شده و دما روی سینتیک حذف ترکیبات گوگردی بررسی گردید . همچنین بررسی تطابق داده های جذبی ترکیبات گوگردی با ایزوترم های مختلف نشان داد که مدل لانگمور برای این داده های آزمایشگاهی از مدل جذب فرندلیچ مناسب تر می باشد