سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا نوری اصل – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی شیمی، تهران
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی شیمی، تهران
سمانه سروش – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی شیمی، تهران

چکیده:

در این مقاله حذف ترکیبات گوگردی از بنزین توسط کاتالیست با پایه نانولوله های کربنی د ر شرایط ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت است . داده های س ینتیک و ایزوترم های جذب در حالت تعادل از داده های آزمایشگاهی بدست آمده و تاثیر پارامترهای مختلف آزمایشگاهی از قبیل زمان تماس، غلظت اولیه ترکیبات گوگردی، مقدار کاتالیست استفاده شده و دما روی س ینتیک حذف ت رکیبات گوگردی بررسی گردید . نتایج نشان می دهد که پارامتر اصلی که نقش مهمی در پدیده حذف این ترکیبات بازی می کند ، غلظت اولیه ترکیبات گوگردی و میزان کاتالیست استفاده شده می باشد . زمان لازم برای رسیدن به تعادل در این واکنش بسته به غلظت اولیه ترکیبات گوگردی بین ۷ تا ۱۱ ساعت می باشد. با افزایش دما از ۲- تا ۴۰ درجه سانتیگراد مشاهده می شود که میزان حذف (برای محلولی با غلظت اولیه ppm۲۰۰۰ از ۶۰ % به ۶۴ %) افزایش می یابد، همچنین بررسی تطابق داده های جذبی ترکیبات گوگردی با ایزوترمهای جذب مختلف نشان داد که مدل لا نگمور برای داده های آزمایشگاهی در مقایسه با مدل جذب فرندلیچ مناسب تر می باشد.