سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد درخشش –
ایمان بهروزفر –
ابراهیم رحیمی –
حسن ممتاز –

چکیده:

در این مقاله با هدف میزان آلودگی کبد طیور به سالمونلااز ۳۴۰ نمونه کبد مرغ عرضه شده در فروشگاه ها ی شهرستان اصفهان به طور تصادفی نمونه برداری شده از مجموع نمونه های آزمایش شده ۳۸ نمونه ۱۱) درصد ) آلودگی به یکی از گونه های سالمونلا تشخیص داده شده
بررسی انجام شده نشان داده نوع آلودگی عمدتا ثانو یه است و الودگی کبد ها از محتو یات روده هنگام تخلیه احشاء و یا آلودگی انتقال یافته توسط ماشین الات خط کشتار صورت پذ یرفته است . نتایج این مقا له نشان داد آلودگی کبد های مرغ عرضه شده به بازار مصرف به گونه سالمونلا بالاست ا ین میزان آلودگی می تواند نقش ها ی در افزا یش ابتلا به سالمولوزیس در مصرف کنندگان این فراورده دامی داشته باشد