سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رضا انصاری رنانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر و آسیب های وارده از مصرف دو ماده شیمیایی سولفید سدیم رایج در ایران و هیدروک سید سدیم رایج در استرالیا بر کیفیت الیاف و پوست گوسفند می باشد . در کارخانه چرم مغان تعداد ۱۰۰ جلد پوست گوسفند نژاد مغانی بر اساس اندازه پوست، تولید پشم و طول دسته الیاف به ۴ گروه با ۲۵ تکرار تقسیم شدند . لاتروم حاوی ۳ و ۵ درصد هیدروکسید سدیم و ۱۰ و ۱۵ درصد سولفید سدیم با استفاده از برس مخصوص بر روی سمت گوشتی پوستهای چهار تیمار مالیده شد . پوستهای عمل آوری شده در مرحله کراست توسط سه ارزیاب ماهر و مجرب کارخانه چرم مغان از نظر پیاز مو، شکل، کش، لش، نرمیت، جذب آب، لطافت، صاف بودن، ضخامت و افت فوتاژ (قبل و بع د از دور گیری ) مورد ارزیابی قرار گرفتند . در این تحقیق از طرح آماری کاملا تصادفی استفاده گردید . تجزیه داده ها و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با استفاده از سیستم نرم افزاری SASانجام گرفت . نتایج نشان داد که پشم پوستهای عمل آوری شده با محلول سولفید سدیم به طور معنی داری (۰/۰۵>P) در مدت زمان کمتری جدا گردید. کمترین زمان ۴/۴ ± ۸۰/۳ دقیقه مربوط به ۱۵ درصد سولفید سدیم و بیشترین زمان ۵/۳ ± ۱۸/۰۳ دقیقه مربوط به ۳ درصد هیدروکسید سدیم بود . پوستهای عمل آوری شده با ۳ و۵ درصد هیدروکسید سدیم به طور معنی داری (۰/۰۵>P) از کیفیت بهتری در مقایسه با پوستهای عمل آوری شده با ۱۰ و ۱۵ درصد سولفید سدیم برخوردار بودند . امتیاز ارزیابی پوستهای عمل آوری شده با ۱۰ و ۱۵ درصد سولفید سدیم و ۳ و ۵ درصد هیدروکسید سدیم ۰/۵۵ ± ۳۰/۱۹ ، ۰/۴۲ ± ۳۱/۲ ، ۰/۵۲ ± ۳۶/۹۷ و ۱/۰۰ ± ۳۵/۷۷ بود .