سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نظام الدین اشرفی زاده – آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
علی اکبر عربعامری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

چکیده:

جداسازی محلول آمونیاک توسط غشاء مای ع(برای مقادیر بسیار کم از آمونیا ک) یک روش بسیار جدید است که مورد تح قیق محققان قرار م ی گیرد. در این روش از یک غشاء مایع (یک امولسیون از نوعW/O به عنوان غشا ء) که حاوی حلال پارافین و امولسیفای ر های ۸۰Span و ۶۰ Spanمی باشد، استفاده شده اس ت. تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان جداسازی آمونیاک از فاز پساب مورد تح قیق تجر بی قرار گرف ت. غش ای حا وی ۸۰Spanدار ایپایداری مناس بی بر ای انجام فر ایند جداسازی بود. پس از انجام عملیات جداسازی، از فرایند حرارتی برای تخریب فاز غشا استفاده گردید و غلظت آمونیاک در پساب به کمتر ازppm١٠ رسید.