سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صدیقی امندی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – ایران
سعید مقصودی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – ایران
فرزانه فیضی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – ایران
حسین شهرکی – مرکز تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی بندر امام

چکیده:

هدف از اینکار جداسازی بنزن از برش هگزان تولیدی در شرکت پتروشیمی بندر امام است. میزان بنزن در برش هگزان حدود ٦ درصد وزنی بوده و لازم است که مقدار آن تا حدppm
کاهش یابد. از فرآیند تقطیر استخراجی متیل پیرولیدون -N برای جداسازی بنزن و نرمال هگزان درحضور حلال(NMP) استفاده شده است. برای انتخاب مدل ترمودینامیکی مناسب جهت پی شبینی ضرایب اکتیویته مایع، آزمایشهایVLE درفشار ثابت kPa ١٠١/٣ برای زوجهای نرمال هگزانNMP– و بنزن NMP- و برش هگزان NMP- انجام شد. این داد ههای تعادلی برای ، بهین هسازی ضرایب دوتایی و پارامترهای ترمودینامیکی مدلهای ویلسونUNIQUAC و NRTLاستفاده گردید. نتایج نشان دادند که ضرایب دوتایی مخلوط برش هگزان وNMP زمانی بهینه هستند که برای سه زوج نرمال هگزان،NMP- – بنزن NMPو نرمال هگزان-بنزن از پارامتر های بهینه مدل ویلسون و برای سایر دوتای یها از پیش بینی مدلUNIFACاستفاده شود. جهت بررسی صحت مدل ترمودینامیکی، تقطیر استخراجی درستونآزمایشگاهی که با آکنه های ساختاریLDX پر شده بود انجام شد. برش هگزان (خوراک) و NMP حلال) ) بصورت پیوسته و در شرایط عملیاتی بهینه وارد ستون شدند. درنهایت برش عاری از بنزن (کمتر از (٨٠ ppmتولیدگردید. نتایج تجربی این ستون، سازگاری بسیار خوبی با مدل ویلسون بهینه شده نشان داد.