سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شهرکی – تحقیق و توسعه پتروشیمی بندر امام خمینی
سعید مقصودی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزانه فیضی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برش هگزان تولیدی در واحد تفکیک گاز (NF) پتروشیمی بندر امام دارای حدود ۶% وزنی بنزن می باشدکه بعلت تشکیل آزئوترپ با نرمال هگزان جداسازی ان با تقطیر معمولی امکان پذیر نمی باشد. لذا دراین تحقیق با هدف آروماتیک زدایی از برش مذکور با استفاده از معادلات ترمودینامیکی و آزمایشات تعادلی به یافتن بهترین حلال، بهترین نسبت حلال به خوراک پرداخته شده در مرحله آزمایشگاهی حلالها در سل تعادلی مورد آزمایش تعیین فراریت نسبی هگزان نسبت به بنزن قرار گرفتند و بهترین حلال گزیده شد. همچنین ضرائب مدلهای ترمودینامیکی NRTL, UNIQUAC, WILSONبرای سیستم سه تایی حلال، هگزان، بنزن از داده های آزمایشات تعادلی محاسبه و بهترین مدل ترمودینامیکی توصیف کننده سیستم مشخص گردید.