سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی صمدی – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شیراز
فاطمه ترابی عصر – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شیراز
زهره عظیمی فر – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شیراز
منصور ذوالقدری جهرمی – بخش مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شیراز

چکیده:

موتورهای جستجو در شطرنج(chess engines) با بهره گیری از الگوریتمهای جستجو و توابع ارزیابی قوی سعی بر جستجوی حداکثر حالات و انجام بهترین حرکت ممکن بعدی میکنند. از مهمترین اجزای تشکیل دهندهی یک موتور جستجو، تابع ارز ی ابی جهت محاسبه ی ارزش صفحه بازی میباشد. استفاده از یک تابع ارزیابی دقیق منجر به تصمیم گیری بهتر برای حرکات بعد ی و جستجو ی سر یعتر (حذف [ شاخههای اضافی درخت با کمک روشهای توسعه یافته آلفا -بتا ) [ ۴ میگردد. اهمیت تابع ارزیابی در آخر بازی به دلیل کمبودن مهره ها و حرکات مناسبتر حریف انسانی، بسیار بیشتر میباشد. در این مقاله، روش ارائه شده در [ ۱] که بهترین روش مطرح شده تا کنون برای حل مسائل آخربازی میباشد توسعه یافتهاست. سعی شده است مولفههای خروجی استفاده شده در [ ۱] تفکیک گردی ده و برا ی پیشگویی هر مولفه خروجی از یک شبکه عصبی مجزا استفاده شود . استفاده از این روش بر روی سه حالت تست(benchmark) مورد بحثدر [ ۱] افزایش ۱۰ % کیفیت جواب را نشان میدهد.