سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس
محمود عبدالهی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق با انجام آزمایشهای فلوتاسیون ستونی، در سه مرحله ، توسط یک ماشین فلوتاسیون ستونی به ارتفاع ٢ متر و قطر ٩ سانت یمتر ، وآزمایشهای فلوتاسیون معمولی، توسط ماشین فلوتاسیون معمولی مدل دنور در مقیاس آزمایشگاهی، بر روی نمونه تهیه شده از خوراک مرحله رافر فلوتاسیون مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه، نتایج متالورژیکی روشهای فلوتاسیون معمولی وستونی با یکدیکر مقایسه شده اند. در ماشین فلوتاسیون ستونی با انتخاب دبی خوراک ٦٠ لیتر در ساعت، دبی هوا ١٠٠ لیتر در ساعت، دبی آب شستشو ٧٠ لیتر در ساعت و دبی ته ریز ١٢٠ لیتر در ساعت و پالپ ١٥ درصد جامد به همراه ٨ کیلوگرم سولفید سدیم به ازای هر تن خوراک در pH=12 عیار مولیبیدن ۳/۹، درصد، بازیابی ٩٢ درصد و راندمان جدایش ٦٩ درصد بوده در حالیکه در ماشین فلوتاسیون معمولی، در مقیاس آزمایشگاهی، با پالپ ١٥ درصد جامد به همراه ٨ کیلوگرم سولفید سدیم به ازای هر تن خوراک در pH=12عیار مولیبدن ٤ درصد، بازیابی ٨٤ درصد و راندمان جدایش ، ٦٤ درصد می باشد. ملاحظه م یشود با استفاده از ماشین فلوتاسیون ستونی، در مرحله رافر فلوتاسیون مولیبدنیت، در مقایسه با ماشین فلوتاسیون معمولی بازیابی به میزان ٨ درصد و راندمان جدایش به میزان ٥ درصد بهبود می یابند.