سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر سیف کردی –
مهدی ارجمند، –
محمد علی کوچکی گل افزانی –

چکیده:

پروبیوتیکها کشتهایی از میکروبهای زنده می باشند که با هدف بهبود ضریب تبدیل غذایی و جلوگیری از بروز بیماریهای عفونی و همچنین بعنوان نگهدارنده به غذای انسان، دام و طیور افزوده می شوند . این میکروارگانیسم ها با ارائه یک سیستم آنزیمی پر قدرت و تولید برخی ترکیبات محرک از یک سو و جلوگیری از جایگزینی تکثیر میکروارگانیسم های پاتوژن از سوی دیگر سبب بهبود غذا و افزایش میزان رشد سریعتر در دام و طیور میگردند . در طرح پژوهشی حاضر با هدف بازدارندگی رشد قارچهای مولد سم از پروبیوتیکها استفاده میگردد .
در ابتدا میکروارگانیسم ها از بانکهای میکروبی داخلی تهیه گردید و به دنبال انتخاب مطلوب ترین محیط کشت و انتخاب شرایط اپتیمم کشت میکروبی از این سوشها به عنوان عاملی برای بازدارندگی قارچ آسپرژیلوس فلاووس که تولید کننده انواع آفلاتوکسین ها بخصوص نوع B1 است، استفاده گردید که نتایج این آزمایشات در این پژوهش ارائه گردیده اند .