سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی احدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، د
یوسف قنبری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، سازمان انرژی اتمی
حمید یایی پور تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن نفت و متالوژی

چکیده:

تهیه نقشه های ژئوشیمیایی توسط داده های بدست آمده از نمونه های رسوبات آبراهه ای روشی قدرتمند و ارزان برای تشخیص مناطق امید بخش کانی سازی می باشد، اماجداسازی مناطق ناهنجار از زمینه همشه سخت و دشوار بوده است. در این گونه مطالعات روشهای آماری و ریاضی برای جداسازی مناطق ناهنجار از زمینه بکار گرفته می شود. اگرچه این روشها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند اما در کل موقعیت فضائی نمونه ها و فرم هندسی ناهنجاری را درنظر نمی گیرند در صورتیکه این پارامترها بسیار مهم و تعیین کننده می باشند. یکی از روشهایی که موقعیت فضائی نمونه را در نظر میگیرد روش فرکتال می باشد. روش فرکتال روشی بسیار مناسب و مفید برای تشخیص و جداسازی الگوهای متفاوت توزیع عناصر که رفتار فرکتالی دارند بوده وبرای داده های ژئوشیمیایی مدل عیار – مساحت بهترین مدل می باشد. این مقاله مقدمه ای برای مدل محیط – مساحت و مدل عیار – مساحت روش فرکتال رابیانمی کند و در قالب یک مطالعه موردی داده های نمونه برداری رسوبات آبراهه ای برگه ۱:۵۰۰۰۰ شیرین کند را مورد بررسی قرار می دهد. برای این مطالعه ۱۸۰ نمونه از رسوبات آبراهه ای جمع آوری شد و این نمونه ها برای ۲۳ عنصر مورد آنالیز قرار گرفت و برای ۷ عنصر توسط روشهای آمار کلاسیک و مدل عیار – مساحت روش فرکتال تا حد آستانه و ناهنجاری ها مشخص گردید. اما شایان ذکر است که ناهنجاری هایی که روش فرکتال مشخص گردید. با توجه به کنترل های زمینی و بررسی های تکمیلی از اعتبار بیشتری برخوردار بود.