سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید کفیل زاده –
محمد کارگر –
صدیقه ابوالاحرار – کارشناسی ارشد

چکیده:

رودخانه کُر تنها منبع تغذیه دریاچه بختگان در استان فارس است که در معرض آلودگی با فلزات سنگینمی باشد.کادمیم فلزسنگینی است که از طریق مواد شیمیایی و پساب کارخانجات وارد آب شده ودر زنجیره های غذایی تجمع می یابد.برخی از میکروب ها قادر به حذف زیستی کادمیم وسمیت زدایی از محیط هستند.در این تحقیق میزان کادمیم آب ورسوب اندازه گیری و باکتری های مقاوم شناسایی شدند. مقاوم ترین باکتری ها با رشد در غلظت های مختلف کلرید کادمیم تعیین گردیدند.
باکتری های سودوموناس،باسیلوس،انتروباکتر،استرپتومایسز،سراشیا مارسسنس،آلکالیژنز فکالیس واستافیلوکوکوس اورئوس می باشند که برخی تا غلظت ۵۵۰mg-1gr/lit را تحمل نمودند. روش های فیزیکی وشیمیایی حذف فلزات سنگین اغلب بی تآثیر و گران قیمتند.مزیت استفاده از باکتری های بومی وذاتآمقاوم آن است که حذف کادمیم از محیط بدون دست ورزی ژنتیکی صورت می پذیرد.به دلیل تناسب زیست محیطی، مؤثر ومقرون به صرفه بودن ساخت بیوفیلتر بر اساس این باکتری ها و تحقیقات بیشترپیشنهاد می گردد.