سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اشرف سلطانی طولارود – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

باکتری های جنس Pseudomonas ازمهم ترین باکتریهای ریزوسفری میباشند که مطالعات گستردهای در خصوص صفات محرک رشد گیاهی آنها صورت گرفته است . این باکتری ها دارای طیف گسترده ای از این صفات می باشند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش رشد گیاه می گردند ] [.Benizri et al., 1998 یکی از مکانیسم های مستقیم مورد استفاده توسط باکتری های محرک رشد گیاه ترشح تنظیم کننده های رشد گیاهی (PGRs: Plant growth regulators) یا فیتوهورمون ها می باشد[ ۱۹۹۵ ،Glick ]در میان هورمون های گیاهی، بیشترین مطالعات صورت گرفته به اکسین اختصاص داشته است . ایندول استیک اسید رایج ترین و شناخته ترین اکسینی است که از نظر فیزیولوژیکی بیشترین فعالیت را در گیاه دارا بوده و عکس العمل های سریع ( مانند افزایش طول سلول ) و طولانی مدت ( مانند تمایز و تقسیم سلولی ) گیاه را تنظیم می نماید ] [.Hagen, 1990 هدف از این تحقیق جداسازی و بررسی میزان ترشح هورمن اکسین جدایهها بود .