سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احسان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد آسوده – دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
پروتئازها یکی از آنزیم های مهم صنعتی محسوب می شوند. شناسایی آنزیم های تجزیه کننده کراتین در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، کلنی های قارچی مولد پروتئاز از خاک های کارگاه چرم سازی شهرک چرمشهر مشهد در محیط جامد حاوی عصاره مالت جداسازی شد. در بین کلنی ها، کلنی ای با نام کلنی ۵ دارای بیشترین میزان تولید پروتئاز بود. برای بهدست آوردن شرایط بهینه رشد کلنی انتخاب شده، اثرات فاکتورهای مختلف از جمله دما،pH و منابع مختلف کربنی بررسی شدند. بررسی ها نشان داد با تلقیح ۰/۵ در مقیاس مک فارلند از این کلنی به محیط کشت مایع، در دمای ۸۲ درجه سانتیگراد ، pH=6، و گلوکز ( ۱%) به عنوان منبع کربن، پس از گذشت ۶۶ ساعت، میزان پروتئاز به بیشینه خود رسید. مطالعه در زمینه تعیین خواصبیوشیمیایی آنزیم(های) ترشح شده با شناسایی موفولوژی و مولکولی قارچ در جریان است.