سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
مصطفی نجفی – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
شهام انوشه – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی
زهرا آقامحمدی – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

مخلوط سنتزی حاصل از نیتراسیون تولوئن با دو دستگاه کروماتوگراف مختلف مورد بررسی قرار گرفته است : ۱- بادتکتور یونیزاسیون شعله ای، گاز حامل ۲H ستون اپیزون کریس ، (EXL) L -2 با دتکتور گرما رسانندگی ، گاز . حامل ۲N ستون ۳۰ ، SE- نتایج حاصل از دو دستگاه فوق برای جداسازی و تعیین ایزومرهای نیترو ت ولوئن مورد .استفاده واقع شده است . این نتایج بیانگر وجود سه ایزومر منونیتروتولوئن و مقداری تولوئن واکنش نداده به همراه مقادیر ناچیزی از سایر ایزومرها و محصولات جانبی می باشد. با استفاده از نرمال سازی سطح زیر پی ک ها در کروماتوگرام درصد تقریبی ایزومرهای منونیتروتولوئن محاسبه شده است.