سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پگاه خرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
غلامرضا احمدیان – استاد یار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی
محمدرضا نقوی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج
سیاوش پرتو – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق جداسازی و توالی یابی ژن کیتیناز (Chitinase gene) از باکتری Bacillus subtilis سویه SG2 مورد مطالعه قرار گرفته و انجام شده است. کیتیناز ها یک گروه اصلی از گلیکوزیل هیدرولازها می باشند که قادرند اتصال بتا ۱ به ۴ را در کیتین هیدرولیز کنند و آنرا به ترکیبات الیگوساکاریدی نحلول و نامحلول با وزن مولکولی پایین تر تبدیل نمایند. به این منظور، با توجه به توالی آنزیم کیتیناز موجود در بانک ژن (NCBI)، آغازگرهای لازم طراحی شدند. DNA ژنومی باکتری Bacillus subtilisجمع آوری شده از خاکهای شور ایران استخراج و به منظور جداسازی ژن کیتیناز در واکنش زنجیره ای پلیمراز (pcr) مورد استفاده قرار گرفت. قطعه مورد نظر که در حدود ۲kb طول داشت، پس از خالص سازی از روی ژل آگارز ۱%، مستقیماً به داخل (pBluescrip II sk) وارد گردید و در باکتری E.coli سویه DH5α همسانه شده و توالی یابی گردید. مقایسه توالی به دست آمده با توالی نوکلئوتیدی سایر ژنهای کیتیناز ثبت شده در بانک ژن که از گونه های مختلف باسیل جدا شده اند، نشان داد که این توالی مربوط به ژن کیتیناز است و از لحاظ همولوژی دارای تفاوت هایی با کیتینازهای گزارش شده قبلی می باشد. این توالی به دست آمده بسیار شبیه به توالی ژن کیتیناز جدا شده از باکتری Bacillus licheniformis می باشد. این مسأله از این جهت که این سویه مورد مطالعه، بومی اکوسیستم شور ایران بوده و برای اولین بار ژن کد کننده کیتیناز از آن جدا گردیده، حائز اهمیت فراوان است.