سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قربان علی نصیرآبادی – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
خمیری – عضو هیئت علمی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیمی – کارشناس گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ازتوباکتر کروکوکوم یک باکتری گرم منفی متعلق به خانواده ازتوباکتریاسه، دی آزوتروف هوازی و آزادزی است . یکـی از خصوصیات این باکتری حل کنندگی فسفات می باشد . در این تحقیق از ۳۰ مزرعه تحت کشت گنـدم در اسـتان گلـستان نمونه برداری شد . ایزوله های ازتوباکتر کروکوکوم ابتدا با روش خمیر گل اشباع جد اسـ ازی وسـپس خـالص سـازی آ نهـا بـر روی محیط کشت اختصاصی صورت گرفت . شناسایی جدایه هـا بـ ر اسـاس آزمـون هـای میکرو سـکوپی و بیوشـیمیایی و بـا استفاده از کلید طبقه بندی برگی انجام و پس از آن شاخص حل کننـدگی فـسفات انـدازگیری شـد . نتـایج نـشان داد کـه ۲۳ نمونه از خاکهای مورد بررسی ( تقریبا ۷۷ درصد ) بر روی خمیر گل اشباع کلنی قهوه ای ایجاد نمودنـد ( کـه از آن بـه عنـو ان مبنای اولیه تشخیص استفاده شد ). در نهایت ۱۶ ایزوله برای بررسی های بعدی اسـتفاده شـدند . تـست حـل کننـدگی فـسفات نشان داد که پس از ۲،۵ و ۷ روز به ترتیب ۵ ، ۷ و ۷ جدایه انتخاب شده دارای قدرت حل کنندگی فـسفات بودنـد . حـداکثر شاخص حل کنندگی فسفات مربوط به ایزوله شماره ۳۰ بود