سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یداله اسدپور –
محمدحسن بزرگمهری فرد –
سیدعلی پوربخش –
منصور بنانی –

چکیده:

بیماری ها ی تنفسی باعث خسارت ها ی اقتصادی در صنعت طیور سراسر جهان میشوند . عوامل بیماریزای مختلفی بعنوان عامل مسبب بیماری شناخته شده اند . اخیًرا اورن یتوباکتریوم رینوتراکئال، بعنوان گونه ا ی از باکتری که مرتبط با بیماری تنفسی، کاهش رشد، تلفات و کاهش تولید تخم مرغ است، توصیف می شود . هدف از ا ین تحقیق، بررسی سرولوژی، جداسازی، تعیین تیپ باکتری، حساسیت آنتی بیوتیکی و تشخیص ملکولی به روش واکنش زنجیره پلی مراز بوده است . در این مطالعه، ۴۶۰ نمونه سرم از ۲۲ گله مرغ مادر گوشتی متعلق به ۵ شرکت جمع آوری شد . نتا یج سرولوژی بوسیله الیزا نشان داد که تمام ۲۲ گله ۱۰۰) درصد ) نسبت به عفونت اورن یتوباکتر یوم رینوتراکئال مثبت بودند . آنتی بادی اورن یتوباکتریوم رینوتراکئال در ۲۸۹ سرم ۶۲/۸۳) درصد ) از ۴۶۰ نمونه سرم مثبت بوده است . تعداد ۲۲۰ سوآب نا ی ۲۲) نمونه ) ، ۹۰ سوآب تخمدان و مجاری تخم ۱۵) نمونه ) ، ۹۰ سوآب از پوسته تخم مرغ ها ی بدشکل(۱۵ نمونه) از ۲۲ گله مرغ مادر گوشتی بدست امد. عامل عفونت ORT تنها از سوآب نای ۷ گله (۳۱/۸۱ درصد یا ۳/۸۱ درصد از ۲۲۰ سو آب نای) به روش PCR مشخص گردید.
بین سنین مختلف گله با میزان تیتر آنتی بادی اورنیتوباکتریوم ر ینوتراکئال همبستگی معنی داری وجود داشتp > 0/05) تعداد ۷ گله آلوده به باکتری در PCR شناسائی گردید که از ا ین تعداد ، تنها در کشت ۵گله، باکتریجدا شد . از نمونه ها ی سوآب تخمدان، مجاری تخم و سوآب پوسته تخم مرغ ها ی بدشکل باکتریی جدا نشد . با استفاده از پرایمر اختصاصی ORT در واکنش زنجیره پلی مراز، قطعه ۷۸۴ جفت باز که بر روی ژن s rRNA 16 قراردارد، تکثیر یافت . تمام جدا یه ها بوسیله آگلوتیناسیون سریع، بعنوان سروتیپ A شناسا یی شدند . حساسیت آنتی بیوتیکی جدا یه ها با استفاده از روش استاندارد انتشار از دیسک با ۲۷ آنتی بیوتیک انجام شد