سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

روحا – کسری کرمانشاهی موج خالقی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ، گروه بیولوژیکی، بخش میکروبیولوژی

چکیده:

به منظور شناسایی و جداسازی باکتریهای عامل خوردگی بیولوژیکی در پسابهای صنعتی پالایشگاه نفت از قسمت های مختلف پالایشگاه نمونه گیری فصلی، طی یکسال انجام گردید، و باکتریهای مختلف پالایشگاه نمونه گیری فصلی، طی یکسال انجام گردید، و باکتریهای مختلفی شناسایی شده و به روش M.P.N شمارش گردید. نتایج بدست آمده منجر به جداسازی و شناسایی باکتریهای آهن گونه تیوباسیلوس فرو اکسیدانس و اسفروتیلوس شد که رشد تیوباسیلوس فرواکسیدانس منحصر به فصل تابستان بوده و باکتری غلافدار اسفرو – تیلوس در سه فصل (پاییز، زمستان و تابستان) رشد داشته است. از باکتریهای رشته ای نوع بژیاتوآ از باکتریهای هوازی گرم منفی، گونه های پسودوموناس و از باکتریهای بی هوازی انواع احیاء کننده سولفات (S.R.B) در هر سه فصل پائیز و زمستان و تابستان جداساززی و شناسایی گردیدند.
از باکتریهای مصرف کننده مواد گوگردی و هوازی گونه تیوباسیلوس ایوپاروس فقط در فصل تابستان جداسازی گردید.
نتایج آنالیز کمی میکروبی بر روی نمونه های پساب گرفته شد مشخص نمود که قسمت های مختلف پالایشگاه از نظر تعداد باکتریهای فوق الذکر یکسان و دارای تفاوت می باشد.