سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی دلاوری – ایران-تهران-دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه انگل شناسی
یحیی معروفی –
عبدالحسین دلیمی اصل –
فاطمه غفاری فر –

چکیده:

آکانتامبا آمیبی با زندگی آزاد است که در خاک وزیستگاههای آبی یافت می شود. آنها با داشتن مرحله تروفوزوئیتی که قادر به تقسیم و تغذیه است مشخص می شوند که در شرایط نامساعد کیستهای مقاومی را تشکیل می دهند.آکانتامبا بعنوان عامل ایجاد کننده آنسفالیت گرانولوماتوزی و کراتیت آمیبی شناخته شده است.نمونه ها از دو قسمت سطحی و عمقی خاک محوطه دانشگاه تربیت مدرس تهران جمع آوری شد ند و سپس در محیط آگار غیر مغذی کشت داد ه شدند. برای مغذی آردن محیط از باکتری اشرشیا آلی استفاده شد.پلیتهای کشت داده شده در دمای اتاق انکوبه شدند . آمیبها در فاصله زمانی ٦-۴روز تکثیر یافتند .تری کروم و لوگل برای رنگ آمیزی کیستهای انگل استفاده شد شکل کیستها بعنوان معیاری برای تشخیص استفاده شد. کیستها دارای قطر۱۰-۳۰ میکرون و دیواره دو لایه و اغلب چند ضلعی بودند . برخی گونه های آمیبی می توانند به صورت آمیبهای بیماریزای فرصت طلب عمل کنند که تائید این امر مستلزم انجام آزمونهای تکمیلی است.