سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فهیمه فلاحی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
فرشته کریم زاده – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مصطفی مطلبی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمدرضا زمانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

آنزیمهای پلی گالاکتورونازی قارچی با تخریب دیواره سلولی علاوه بر تامین منابع غذایی برای رشد قارچ،نفوذ و کلونیزاسیون قارچی را نیز تسهیل می کنند. در دیواره سلولی لوبیای معمولی گلیکوپروتیئنهای مهاری آنزیم پلی گالاکتوروناز(Polygalacturonase-inhibiting proteins, PGIP) وجود دارد که قادرند طیف وسیعی از آنزیم پلی گالاکتورونازهای قارچی مختلف را تشخیص و مهار کنند.از آنجا که پروتئینهای حاوی PGIP واریته های Jules و دهقان بترتیب نقش مهار کننده بر فعالیت آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچهای Scelerotinia sclerotiorumو Rhizoctonia solani بیماریزای نخود داشتند ژن pgip2 در این دو واریته مورد مطالعه قرار گرفت.جهت کلونینگ ژن pgip2 ، ابتدا استخراج DNA ژنومی از برگ دو واریته لوبیا (Jules و دهقان) بروش CTAB انجام شد. سپس تکثیر ژن pgip2(بطول حدود kb 1) با استفاده از پرایمرهای ۲RB1/2RB2 صورت گرفت. ازMismatch پرایمرهایM2fو M2R, داخل ژنی برای شناسایی ژن pgip2 استفاده گردید. محصولPfuتکثیر شده پس از هضم آنزیمی، در سایت SacI/XbaI وکتور pUC18 کلون شد. پلاسمیدهای نوترکیب از باکتری های E.coli DH5 ترانسفورم شده استخراج و ژنهای کلون شده جایگزین GusA در وکتور بیانی گیاهی pBI121 گردید.از این construct ها می توان جهت بیان این ژن در cell suspenssion گیاهی برای مطالعه اثر مهار کنندگی آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچهای بیماریزا استفاده نمود.