سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید ریاحی سامانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مجید ریاحی سامانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

در این تحقیق به بررسی امکان استفاده از پلیمرهای هادی در جداسازی کروم از پساب صنایع آبکاری پرداخته شده و نتایج با جاذ ب های سطحی مختلف مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در میان پلیمرهای هادی، پلی آنیلین با۵۹/۶ درصد حذف عملکرد مطلوبی در حذف یون کروم دارد ولی پلی پیرول با ۸/۲ درصد حذف عملکرد مطلوبی در حذف یون کروم از پساب صنایع آبکاری ندارد.در این تحقیق همچنین به بررسی تأثیر کامپوزیت پلیمرهای هادی در حذف کروم پرداخته شد که نتایج حاصله نشان می دهد در کامپوزیت پلیمرهای هادی و پل یوینیل الک ل درصد حذف کروم نسبت به حالت معمولی بالاتر است. در کامپوزیت پلی آنیلین و کوارتز درصد حذف کروم از پساب نسبت به حالت معمول کاهش یافته ولی درکامپوزیت پل یپیرول و کوارتز درصد حذف کروم از پساب نسبت به حالت معمول افزایش یافته است.