مقاله جدال مکانيسم و غايت مندي در نقدهاي اول و سوم کانت و راه استعلايي کانت براي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: جدال مکانيسم و غايت مندي در نقدهاي اول و سوم کانت و راه استعلايي کانت براي آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکانيسم
مقاله غايت مندي
مقاله طبيعت
مقاله عليت
مقاله فاعلي
مقاله علت غايي
مقاله معرفت تجربي
مقاله ارگانيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانت در نقد عقل محض و تمهيدات، تصويري مکانيکي و نيوتني از طبيعت پديداري عرضه کرده است. يکي از مقومات اصلي اين تصوير، اصل عليت است که در همراهي با ديگر اصول فاهمه و مفاهيم پيشين ذهن، عرصه تجربه را حاصل مي آورد. ازاين رو کانت در تمامي آثار خود، اين اصل را ضروري و غير قابل اجتناب معرفي کرده است. با اين حال وي در نقد قوه حکم، اين اصل را در بررسي ارگانيسم ها و طبيعت به عنوان يک کل، ناتوان دانسته و با طرح نوع ديگري از عليت (علت غايي)- که حاوي صورتي از شعور و هدف مندي است – به تعارض (آنتي نومي) ديگري از تعارضات عقل پرداخته است. اين نوشتار درصدد است پس از معرفي تصوير مکانيکي از طبيعت، جدال و نسبت مکانيسم و غايت مندي را در انديشه کانت بررسي کند.