مقاله جدايش آنومالي هاي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش طيف توان – مساحت، مطالعه موردي: کانسار پورفيري مس – موليبدن کهنگ، اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: جدايش آنومالي هاي ژيوشيميايي از زمينه با استفاده از روش طيف توان – مساحت، مطالعه موردي: کانسار پورفيري مس – موليبدن کهنگ، اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش فرکتالي طيف توان – مساحت
مقاله هندسه فرکتال
مقاله مس – موليبدن پرفيري
مقاله کهنگ
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضل پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: فداكارالقلنديس يونس
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: معارف ‌وند پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدنژادعمران نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي هاروني هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جدايش آنومالي از زمينه و نيز جداسازي آنومالي هاي با درجه شدت گوناگون مهمترين کار در مطالعات ژيوشيميايي مي باشد. روش هاي مبتني بر هندسه فرکتال با توجه به خصوصياتي چون استفاده از تمام داده ها، در نظر گرفتن شکل هندسي در برگيرنده عيارهاي گوناگون و توجه به نوع توزيع داده ها از بهترين روش ها در جدايش آنومالي هاي ژيوشيميايي از زمينه مي باشند. يکي از روش هاي نوين در اين عرصه، روش فرکتالي طيف توان – مساحت است. در اين روش با انتقال داده ها از حوزه عيار – مکان به حوزه فرکانس – زمان با استفاده از تبديلات دوبعدي فوريه، جوامع فرکانسي مربوط به داده هاي ژيوشيميايي (سيگنال ژيوشيميايي) از يکديگر جدا مي شوند. براي اين کار، نخست طيف توان مربوط به هر سيگنال ژيوشيميايي بدست آمده و سپس با تحليل فرکتالي رفتار آن، فيلترهاي ديجيتالي طراحي مي گردد. در نهايت با استفاده از اين فيلترها، جوامع آنومالي از مقادير زمينه جدا مي گردد. در اين پژوهش از داده هاي ليتوژيوشيميايي بدست آمده از کانسار مس – موليبدن پرفيري کهنگ واقع در زفره اصفهان در اين روش استفاده شد و با کمک اين روش آنومالي هاي شديد عناصر مس، موليبدن و طلا در اين کانسار پرفيري مشخص شدند. براي انجام اين عمليات و ترسيم نقشه توزيع طيف توان هر عنصر از نرم افزار MATLAB استفاده شده است. مقايسه نتايج حاصل از اين روش با اطلاعات واحدهاي سنگي، دگرساني ها و تکتونيک نشانگر توانايي بالاي اين روش در جدايش آنومالي هاي عناصر گوناگون از زمينه در مطالعات اکتشافي ژيوشيميايي مي باشد.