سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عبدالرزاق نژاد – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
وحید ابراهیم زاده اردستانی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید جهت جدایش آنومالیهای منطقه‌ای از آنومالیهای مورد بررسی در اکتشافات میکروگرانی سنجی آزمایش و نتیجه‌گیری شده است. روش مورد بررسی بر اساس موجک گسسته در دو حالت ۱بعدی و ۲بعدی پایه‌ریزی شده است که عملکرد آن با استفاده از مدلهای مصنوعی تأیید می‌گردد. نتایج بدست آمده از این روش در مقایسه با روشهای جدایش دیگر مانند تبدیل فوریه ۲بعدی و برازش چند جمله‌ایها پاسه بسیار دقیقتر و کاملی را نشان می‌دهد در پایان آزمایش این روش بر روی آنومالیهای واقعی مورد بررسی حاصل از برداشت داده‌های میکروگرانی سنجی در تعیین حفرات زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است.