سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پور محمد شاهوار – دانشجوی دکتری زلزله شناسی- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
مهدی زارع – دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

جدایش خطر توسط پارامترهای R,M اخیراً روش مرسومی برای ارزیابی خطر لرز های شده است. در این مقاله سعی شده است تا روش جدایش لرزه ای خطر بطور اجمالی معرفی شود، همچن ین انجام آنالیز احتمالی خطر لرزه ای با توجه به اطلاعات لرزه خیزی و چشمه های لرزه زای واقع در محدوده ساختگاه شهر بم انجام گردیده است، برآورد خطر لرز های برای شتاب های مختلف طیفی بین ۱ هرتز تا ۱۰ هرتز و همچنین برای حداکثر شتاب پایه زمین انجام گرد ی ده است . همچنین جدایش خطر لرزه ای برای سطوح خطر مختلف انجام شده است . نتایج بدست آمده از جدایش خطر لرزه ای می تواند بصورت زلزله های طرح ب رای سطحوح خطر مختلف و فرکان س های متفاوت بیان شود . این زمین لرزه ها می تواند بر مبنای یک گسل یا زون لرز ه خیز پای هریزی شود. همچنین می تواند براساس بعضی از پارامترهای شناخته شده مانند بزرگا، افت تنش، آزیموت، عمق و فاصله برآورد شود . در آنالیزهای کاربردی نیز م ی توان از این زمین لرزه هااستفاده کرد ،. به عنوان مثال برای شبیه سازی و تولید تاریخچه زمانی نگاشت، بدست آوردن زمان موثر (Duration) برای آنالیز غیر خطی ساز هها می توان اشاره نمود.