سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اردشیر هزارخانی – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سیدسعید قنادپور – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

چکیده:
به منظور جدایش مقادیر آنومال از مقادیر زمینه و برای جداسازی و تشخیص محدودههای آنومالی، روشهای آماری مختلفی ارائه شده است. این روشها از انواع ساده تا پیچیده تغییر میکنند و شامل روشهای غیر ساختاری و روشهای ساختاری میباشند. روش آماره انفصال از جمله روشهای غیر ساختاری مؤثر در جدایش مقادیر آنومال از زمینه محسوب میشود که میتوان به کمک این روش، هم حدآستانهای و هم احتمال تعلق مقادیر بزرگتر از آن را به جامعه زمینه که معادل احتمال غیر واقعی بودن حدآستانهای است، تخمین زد. در این مطالعه به منظور برآورد مناطق امیدبخش محدوده پرکام بر اساس دو عنصر مس و مولیبدن، از روش آماره انفصال استفاده شده است و مقادیر آنومال بر اساس عیار دو عنصر مس و مولیبدن مشخص شدهاند