سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پویا محمودیان – دامپزشک و کارشناس بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانش
امیر شاکریان – متخصص بهداشت مواد غذایی و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد
حسن ممتاز – متخصص میکروبیو لوژی و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شهر
ابراهیم رحیمی – متخصص بهداشت مواد غذایی و عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد

چکیده:

باکتری لیستریا منوس یتوژنز کوکوباسیل گرم مثبت غیر هاگ گذار می باشد . این باکتری در انسان و حیوان بیماریزاست وعوارض مختلفی را ا یجاد می کند . راه اصلی انتقال ا ین باکتری به انسان از طریق مصرف غذاها ی آلوده است و با توجه به اینکه گوشت مرغ و ماهی دو منبع غذا ییِِ مهم برای انسان است لذا جدا سازی این باکتری از این دو منبع از نظر بهداشت مواد غذایی بسیار مهم است . در این تحقیق تعداد صد نمونه گوشت مرغ و صد نمونه گوشت ماه ی از فروشگاهای مرغ وماه ی در شهرکرد اخذ گرد ید و م یزان ۲۵ گرم از ا ین نمونه ها در محیط غنی کننده لیستریا به مدت ۴۸ ساعت دردما ی ۴ درجه سانتیگرادغنی شده و سپس ۱ سی سی از محلول غنی شده بر روی محیط انتخابی لیستریا کشت داده شد و پس از انکوباسیون پرگنه ها ی مشکوک به لیستریا مونوسیتوژنز شناسایی وبه منظور تشخیص قطعی مورد آزمایشات بیوشیمیایی و میکروبی قرار گرفت . در پایان از ۱۰۰ نمونه گوشت مرغ ۵ نمونه %)۵) لیستریا مثبت جدا شد و از ۱۰۰ نمونه گوشت ما هی این باکتری جدا نگردید که به نظر میرسد لا یه موکوسی سطح گوشت ماهی و رقابت بعضی باکتری ها مانند لاکتوباسیلوس پلانتاروم , سودوموناس فلورسنس و لاکتو باسیلوس ساکیی مانع جدا سازی این باکتری از گوشت ماهی گرد ید . در مقا یسه با میانگین جهانی میزان آلودگی گوشت به ا ین باکتری در شهرکرد بسیار پایین می باشد ولی رعا یت اصول بهداشتی در طبخ غذاها و خط تولید غذاها ی آماده و نیمه آماده در جلوگیری از آلودگی به این باکتری بسیار مهم می باشد .