سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه نظری – دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
محسن الیاسی –
علی کنعانیان –

چکیده:

برای تفکیک تنسورهای مختلف تنش دیرین از روی داد ههای ناهمگن گسل های دارای خش لغز رو شهای گوناگونی مطرح شده است . یکی از این روش ها متد معکوس کردن چند مرحل های می باشد . در این روش چهارپارامتر۳ σ و ۲ σ وσ۱ و شکل میدان به عنوان پارامت رهای اصلی تنسور تنش کاهش یافته تعیین م یشوند. داد هها دریک فضای چهار بعدی به صورت یک نقطه به نمایش در آمده که با تقسیم به زیر مجموع ههایKعنصری ارزیابی می شوند. این روش برای داده های گسلی خش دار توده کوارتز دیوریتی سلفچگان در ٤٥ کیلومتری جنوب غربی شهرستان قم به کار برده شد و به ازایK=5 به عنوان مناسب ترین مقدار برای تعین پایداری داد هها مشخص و عملکرد حداقل دو فاز اصلی تنشی پس از جایگزاری توده در این منطقه مورد شناسایی قرار گرفت.