سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد صنعتی – اداره کل دامپزشکی قزوین
علیمراد امینی – اداره کل دامپزشکی قزوین

چکیده:

با توجه به وفور آلودگی به انگلهای گوارش در ماکیان بومی بر آن شدیم که در یک کار تحقیقی به جدا سازی و شناسایی انگلهای کرمی در دستگاه گوارش ماکیان بومی بپردازیم . در این کار ۵۵ قطعه از ماکیان بومی در منطقه را به صورت تصادفی و در چند ین مرحله در منطقه انتخاب نمود یم و سپس اقدام به کالبد گشا یی و جداسازی و رد یابی محل انگلها کردیم . در مرحله بعد انگلها به روش استو کارمین رنگ آمیزی شدند و شناسا یی موارد جداسازی شده انجام پذ یرفت . در این تحقیق در %۵۶/۳ ماکیان آلودگی به نماتود ها وجود داشت . نماتود ها جدا شده شامل : هتراکیس گال یناروم %) ۴۳/۶) و اسکاریدیا گالی %)۱۲/۷) بود . میزان الودگی به ستود ها %۳۸/۱ و ستودها ی جدا شده شامل : ریلیتینا تتراگونا %)۲۵/۴) ،ریلیتیا اکینو بوتر یدا %)۷/۲) و ر یلیتینا سست یسیلوس %)۵/۴) بود . همچنین در %)۶۷/۲) موارد بررسی شده در تحقیق مورد نظر آلودگی حداقل به یکی ازنماتودها و یا سستودها ی دستگاه گوارش وجود داشت . دراین مقاله کلیه مراحل عملیاتی وآزمایشگاهی به طور مفصل شرح داده شده است .