سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام کریمی گوغری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیرضا سپاسخواه – ا ستاد دانشگاه شیراز

چکیده:

پسته می تواند در کویر مرکزی ایران در شرایط سخت همانند سطح آب زیر زمینی کم عمق و شور پرورش داده شود. تاثیر سطوح ایستابی کم عمق و شوری آن برمیزان جذب آب از سطح آب زیر زمینی توسط پایه پسته بادامی زرندی در شرایط دیم و آبی در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت . تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق را عمق های سطح ایستابی ۳۰ تا ۱۲۰ سانتی متر ، آب زیر زمینی شور ( ۱۳ دسی زیمنس برمتر ) و غیر شور ۰,۵ (دسی زیمنمس برمتر ) و شرایط دیم و آبی تشکیل دادند. افزایش عمق سطح ایستابی موجب افزایش معنی دار رشد عمق ریشه و کاهش معنی دار تبخیر –تعرق کل و تبخیر –تعرق از سطح آب زیر زمینی شد . تبخیر –تعرق از آب زیر زمینی کم عمق با آب غیر شور از ۷۲,۴ تا ۸۹,۷ درصد تبخیر در شرایط آبی و ۹۰,۷ تا ۱۰۰ درصد در شرایط دیم متغیر بود. در شرایط آب زیر زمینی شور مقادیر فوق به ترتیب به ۵۷,۲ تا ۷۴,۸ و ۷۹,۳ تا ۱۰۰ درصد کاهش یافتند. کمترین مقدار استفاده از آب زیر زمینی مربوط به عمق ۱۲۰ سانتی متر و بیشترین آن مربوط به عمق سطح ایستابی ۳۰ سانتی متربود.