سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سمانه سروش – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد منطقیان – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نفت خام دارای سیستم کلوئیدی پیچیده ای است که از هیدروکربنهای مختلف و ترکیبات حاوی هترواتمهـا بـا وزن مولکولی و قطبیت متفاوت تشکیل شده است . اجزای نفت خام بر اساس وزن مولکولی و قطبیت بـه چهـار دسته اشباع ها، آروماتیکها، رزینها و آسفالتین ها (SARA) تقسیم می شوند . آسفالتینها به مواد قطبی و محلول در تولوئن و نامحلول در هپتان و پنتان اطلاق مـی شـود . رسـوب و بـاقی مانـدن آسـفال تین در مخـزن یکـی از مشکلات معمول در عملیات بهره برداری از نفت می باشد که به عوامل مختلفـی همچـون تغییـرات دمـا، فـشار ترکیب نفت و جذب بر کان یهای سنگ مخزن بستگی دارد . هـدف از ایـن مقالـه درک بیـشتر واکنـشهای بـین آسفالتین و کان یهای سنگ مخزن می باشد . در اینجا جذب آسفالتی ن بر روی چهار کانی مختلف کـه عبارتنـد از کلسیت ،فلدسپات،کوارتز،کائولن مورد بررسی قرار گرفته است