مقاله جذب اورانيوم (U238) از محيط هاي آبي بوسيله زیولايت ايراني غني از کلينوپتيلولايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: جذب اورانيوم (U238) از محيط هاي آبي بوسيله زیولايت ايراني غني از کلينوپتيلولايت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحي
مقاله اورانيوم
مقاله زیولايت
مقاله ايزوترم لانگموير
مقاله ايزوترم فروندليچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فام سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اورانيوم فلزي سنگين و راديو اکتيو است که به طور گسترده در پوسته زمين پراکنده شده است. در بسياري موارد به علت فعآليت هاي انساني مقدار آن از حدود مجاز بالاتر رفته و اين امر موجب آلودگي آب و خاک با اورانيوم ميشود. به منظور بهينه سازي توانايي زیولايت جهت کاهش اورانيوم از محيط هاي ابي از تکنيک شستسو استفاده شد. در اين آزمايش بهترين بازدهي جذب به عنوان تابعي از غلظت اوليه اورانيوم در محلول، pH محيط، زمان تماس و وزن بکار برده شده زیولايت براي کاهش اورانيوم موجود در آب بررسي گرديد. به منظور مدلسازي جذب اورانيوم توسط زیولايت از دو همدماي جذب سطحي لانگموير و فروندليچ استفاده شد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که بيشترين مقدار جذب اورانيوم توسط زیولايت در غلظت ۲۰۰ mg/L ، pH=5 و زمان تماس ۲۰ ساعت صورت پذيرفت. هم چنين مدل لانگموير به علت ثابت هماهنگي بالاتر ميتواند به خوبي جذب اورانيوم به وسيله زیولايت را پيش بيني کند.