سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجتبی معصومی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت الله آملی
پژمان فرهادی – دانشجوی رشته مهندسی شیمی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت الله آملی

چکیده:
آلودگی محیط زیست توسط ترکیبات فنلی خروجی از پسابهای صنعتی خطر بالقوه ای را برای بشر به همراه دارد. کربن فعال یکی از جاذب های بسیار مفید در تصفیه پسابها محسوب می شود. در این مطالعه، کربن فعال از لجن فاضلاب کارخانه کاغذ سازی تولید شد. جذب ناپیوسته ۲-کلروفنل روی کربن فعال تولید شده با سطح ویژه ۹۰۷//۲m(2)/g در شرایط مختلف دمایی و غلظت اولیه ۲-کلروفنل بررسی شد. ایزوترم جذب توسط مدل های تجربی لانگمیر، سیپس، قرندلیش و تمکین بررسی شد. از میان مدلهای برری شده، مدل سیپس بهترین انطباق را با داده های تجربی از خود نشان داد. همچنین سینتیک جذب ایزوترم (۲-کلروفنل روی کربن فعال تولید شده توسط مدلهای شبه درجه اول و شبه درجه دوم بررسی شد. در بررسی انجام شده مدل شبه درجه دوم میزان انطباق بیشتری با داده های تجربی از خود نشان داد.