مقاله جذب بيولوژيكي (Cr (VI توسط توده سلولي مرده Aspergillus niger که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: جذب بيولوژيكي (Cr (VI توسط توده سلولي مرده Aspergillus niger
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب بيولوژيكي
مقاله آسپرژيلوس نايجر
مقاله لانگمور
مقاله فرندليش (Cr(VI
مقاله فلزات سنگين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي آيدا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Cr (VI) از جمله يون هاي فلزي است كه آلودگي وسيعي را در محيط زيست ايجاد مي كند. براي كاهش آلايندگي فلزات سنگين مي توان از ميكروارگانيسم ها استفاده كرد. در اين بررسي براي جداسازي Cr(VI) ازتوده سلولي آسپرژيلوس نايجر استفاده شده است. براي بالا رفتن بازده كار، توده سلولي زنده در NaOH 0.5N جوشانده مي شود و پس از رساندن pH آن به حد نرمال مورد استفاده قرار مي گيرد. تغييرات pH از جمله عوامل اساسي در جذب Cr(VI) مي باشد. بهترين جذب در pH=2 صورت مي گيرد. در اين تحقيق اثرات تغييرات دما، غلظت، زمان ، دور شيكرو ميزان جاذب بررسي شده است و نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه اين مقادير از مدل هاي فرندليش و لانگمور پيروي مي كنند در ضمن نمودارهاي مربوط به هر دو مدل رسم شده، در مدل لانگمور R2=0.9544 و در مدل فرندليش R2=0.992 مي باشد. مشاهدات نشان مي دهد با افزايش دما مقدار جذب افزايش مي يابد و اين دو با هم رابطه مستقيم دارند. مقدار درصد حذف Cr (VI) از محلول بعد از ۲۴ ساعت %۷۴٫۶ مي باشد. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه جوشاندن ميسليوم هاي قارچ اسپرژيلوس نايجردر NaOH اثر بهتري بر جذب يون هاي Cr(VI) گذاشته و جذب را تا چندين برابر افزايش مي دهد. مقدار سميت Cr(VI) با تبديل به Cr(III) نيز كاهش مي يابد و مقداري از آن نيز از طريق جذب سطحي حذف مي شود.