سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد محب – استادیار- دکترا مھندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی ش
شهره کیانفر – دانشجوی – کارشناسی ارشد مھندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکد
حسین غفوریان – دکترا شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان –دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در ا ین مقاله به بررسی نتایج حاصل از تحقیق بر روی قدرت جذب و تاثیر پارامترهای مختلف مانند غلظت اولیه PH، دما و زمان تماس بر روی راندمان جذب فلز سنگین سرب توسط بیومس ( ۱۳۹۰MGL 75( در سیستم جذب ناپیوسته پرداخته شده است. نتا یج نشان داد که افزا یشpH و غلظت اول یه سبب ز یاد شدن م یزان جذب می گردد. افزایش دما در ابتدا همانطور که پیش بینی می شد موجب کاهشتدریجی م یزان جذب گرد ید و در بالاتر از ۵۰ درجه یک کاهش شد ید مشاهده شد که می تواند ناشی از تخریب ساختار بیومس و کاهش قدرت جذب ی آن باشد. همچنین نتایج مطالعات زمان جذب حاکی از آن بود که جذب حدود ۸۵ % ازیون فلزی بصورت خ یل ی سر یع در ۵ دقیقه اول به وقوع پ یوسته و پس از حدود یکساعت س یستم تقر یبا با حالت تعادلی می رسد. مطالعه اثر نوع قند بکار رفته در محیط کشت باکتری مولد ب یومس مورد نظر نشان داد عل ی رغم تغییر در مقدار بیومس تولیدی، میزان جذب تغییر نیافته و بعبارت د یگر نوع قند در
اینمورد ب ی تاث یر بود . نها یتا ا ینکه نتا یج دلالت بر آن داشت که ا ین بیومس می تواند بعنوان ی ک جاذب موثر برا ی جذب فلز سرب از پسابهای آبی مورد استفاده قرار گیرد.