سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ازیتا خسروان – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
بتول لشکری – کارشناس شیمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

جذب بیولوژیک یونهای Cu(IIاز محلولهای آبی توسط لجن فعال خشک بصورت تابعی از غلظت اولیه یون مس، مقدار جاذب، اندازه ذرات جاذب و دما بررسی شد. آزمایشات جذب با استفاده از لجن فعال سیستم تصفیه کارخانه نوشابه سازی غیرالکلی انجام شد نتایج نشان داد که افزایش افزایش مقدار جاذب از ۰/۵ تا تا ۲ گرم باعث افزایش میزان جذب از ۲۷ % تا ۸۹ % می شود. افزایش اندازه ذرات جاذب از ذرات کوچکتر از ۰/۰۶۳ میلی متر تا بزرگتر از۰/۵ میلی متر و افزایش غلظت اولیه مس ازppm15 تا۱۲۰ppm میزان جذب را به ترتیب از ۴۰ % به ۲۳ % و از ۷۱ % به ۱۹ % کاهش می دهد.نتایج بدست آمده پس از تعادل با مدلهای جذب لانگمویر و فرندلیش منطبق شد، اما مشخص شد که نتایج بدست آمده با ایزوترم لانگمویرکمی بهتر تطابق دارد