مقاله جذب راديونو کليدهاي ۹۰Sr، 140La و 60Co بر روي مبادله کننده هاي يوني معدني سنتزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جذب راديونو کليدهاي ۹۰Sr، 140La و 60Co بر روي مبادله کننده هاي يوني معدني سنتزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسيم روي هگزاسيانوفرات
مقاله كامپوزيت منيزيم اكسيد – پلي اكريلونيتريل
مقاله آمونيم موليبد و فسفات
مقاله تبادل گر معدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل چي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج محمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي گرمارودي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، سه تبادل گر معدني پتاسيم روي هگزاسيانوفرات (PZF)، كامپوزيت منيزيم اكسيد – پلي اكريلونيتريل (Mgo-PAN) و آمونيم موليبد و فسفات (AMP) تهيه گرديد. براي مطالعه خواص تركيبات سنتز شده، تكنيك هايي مانند طيف سنجي مادون قرمز (IR)، پراش پرتو ايكس (XRD) و تجزيه گرماگراني سنجي (TGA) به كار گرفته شد. هم چنين پايداري هر يك از تبادل گرها در برابر حرارت، و اثر جذب تابش گاما تا دز ۱۵۰ كيلوگري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. سپس خواص تبادل يوني هر يك از آن ها با محاسبه ضريب توزيع براي يون هاي ۹۰Sr2+، ۱۴۰La3+ و ۶۰Co2+ به روش ناپيوسته در  pHهاي مختلف بررسي گرديد. نتايج نشان داد كه ميزان جذب كاتيون ها بر روي هر سه مبادله كننده با افزايش pH محلول از ۱ تا ۷ افزايش مي يابد.