سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – گروه شیمی – دانشکده علوم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ابوالفضل صوفی – گروه شیمی – دانشکده علوم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
جعفر آدینه – دانشکده آشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

رنگهای آبی یکی از بزرگترین گروههای آلاینده می باشند که در فاضلاب های صنایع نساجی رها می شوند. روش های متعددی برای حذف آلاینده های رنگی از پسابها وجود دارند در این تحقیق حذف یک رنگ آنتراکینون اسیدبلو ۴۱ از محلول آبی با استفاده از جذب بیولوژی روی قارچ مرده آسپرژیلوس نیجر مورد بررسی قرار گرفته است pH اولیه محلول رنگ به مقدار زیادی به بر روی مولکولهای رنگ و بیو مس قارچی در محلول آبی تأثیر دارد pH موثر در فرایند جذب ۶/۵ می باشد. مطالعات سینتیکی نشان می دهد که جذب بیولوژیکی اسید بلو ۴۱ روی بیومس قارچ سریع است و در زمان رسیدن به تعادل ۳۵ دقیقه می باشد.