مقاله جذب زيستي فلزهاي کادميم و نيکل توسط جلبک Cystoseira indica به صورت خام و فراوري شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي شيمي و نفت (نشريه دانشکده فني) (Journal Of Chemical and Petroleum Engineering) از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: جذب زيستي فلزهاي کادميم و نيکل توسط جلبک Cystoseira indica به صورت خام و فراوري شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوترم
مقاله جذب زيستي
مقاله جلبک قهوه اي
مقاله سينتيک
مقاله فراوري شيميايي
مقاله کادميم (II)
مقاله نيکل (II)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالعلي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظررحمتي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، توانايي جلبک قهوه اي درياي عمان به نامCystoseira indica ، براي جذب تک جزيي فلز کادميم(II)  و نيکل(II)  از محلول هاي آبي در شرايط ناپيوسته، مورد بررسي قرار گرفت. ظرفيت جذب اين جلبک، به شدت متاثر از pH محلول بود؛ به طوري که با افزايش pH محلول، جذب فلز افزايش يافت. علاوه بر pH، اثر فرآوري شيميايي با فرمالدهيد، گلوتارآلدهيد، کلريد کلسيم، اسيد هيدروکلريک و پلي اتيلن ايمين بر روي جذب يون هايCd (II)  وNi (II)  از محلول آبي بررسي شد و مشخص گرديد که جلبک Cystoseira indica که با فرمالدهيد، فرآوري شده بود، در pH بهينه ۵٫۵ و۶٫۰  بيش ترين ميزان جذب را دارد که مقدار آن به ترتيب ۱۹٫۴۲ mg/g و ۱۰٫۰۶ است. معادله سرعت شبه درجه دوم براي کادميم و نيکل، به ترتيب با ثابت سرعت ۳٫۷۹×۱۰ g mg-1 min-1 و ۴٫۳۲×۱۰، سينتيک جذب را به خوبي توصيف کرد. براي تشريح تعادل جذب، از مدل هاي ايزوترم دو پارامتري، به صورت خطي استفاده شد. نتايج نشان مي دهند که ايزوترم لانگموير براي هر دو فلز، بهتر از ساير مدل ها توانست داده هاي آزمايشي را برازش کند. مقدار  R2مربوط به معادله لانگموير براي جذب هر دو فلز کادميم و نيکل، ۰٫۹۸ به دست آمد. بيش ترين مقدار جذب از اين معادله براي کادميم و نيکل به ترتيب برابر ۲۶٫۳۲ mg/g و  20.48و ضريب b برابر ۰٫۰۰۲ L/mg و ۰٫۰۱۷ محاسبه شد.