سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا پناه – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات انرژی هست های، بخش رادیو ایزوتو
امین جعفری طهرانی – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات انرژی هست های، بخش رادیو ایزوتو
محمدامین احمدی فقیه – سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات انرژی هست های، بخش رادیو ایزوتو
علی محمدلطیفی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

در مطالعه حاضر، از میوه بلوط که از جنگلهای حوالی شهرستان خر مآباد در استان لرستان جم عآوری شده بودند بعنوان زیست- جاذب(Biosorbent)جهت جذب جیوه از محیط آبی استفاده شد. انداز هگیری ا یزوتر مهای جذب در دمای ٢٧درجه سانتیگراد و تحت شرایط بهینه انجام شد. برازش ایزوتر مهای تجربی جذب مربوط با استفاده از چندین مدل دو وسه پارامتر ی با استفاده از برنامهCurveExpert انجا مشد. نتایج حاصل از برازش و آزمون فیشر نشا نداد که مدل فرندلیچ (Freundlich)با ضر یب همبستگ ی برابر ۰/۹۹۱۷بهترین مدل برای برازش ایزوترمهای جذب ج یوه توسط ز یست-جاذبمی باشد. همچنین مدلهای سه پارامتری لانگمویر -فرندلیچ(Langmuir-Freundlich) و رادک -پرازنیتز (Radke- Prausnitz) نیز به دلیل ارائه رفت ار فرندلی چگونه در غلظتهای پایین از لحاظ ضریب همبستگی دارای برازش مشابهی برروی داده های تجربی بودند . اما بدلیل دارا بودن پارامترهای بیشتر در مقایسه با مدل فرندلیچ دارای مقدارf کمتری
م یباشند