سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
یوسف پاشازاده – دانشگاه ارومیه
مسعود قهرمانی – دانشگاه آزاد
مهدی داننده – دانشگاه آزاد

چکیده:
از آنجایی که فرآیند درگیر کردن مشتری برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر همیشه مورد توجه مسئولین بانکی کشور بوده است شاید بتوان گفت که فناوری اطلاعات به عنوان بخش مهم و استراتژیک در توسعه کسب و کار و افزایش قدرت رقابتی بانکها بتواند رسیدن به این هدف را محقق سازد.این تحقیق به دنبال رسیدن به این موضوع بود که آیا بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بر جذب مشتری تاثیر دارد؟ به همین منظور یک جامعه آماری که متشکل از کلیه شعب بانک مسکن بود در نظر گرفته شد که با توجه به جامعه ۲۷۰ نفری تعداد ۱۶۰ نفر از ۴۵ شعبه موجود در سطح استان با استفاده از جدول مورگان برای توزیع پرسشنامه در نظر گرفت شدند. این تحقیق بلحاظ روش توصیفی-پیمایشی با هدف کاربردی بود و از روشهای آماری رگرسیون خطی و کلموگروف اسمیرنف در قالب نرم افزار Spss برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاکمیت بلوغ فناوری اطلاعات بر جذب مشتریان بانکی در بین کارکنان بانک مسکن استان آذربایجان غربی تاثیر معنی داری دارد