سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد بیات – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
سیدفواد آقامیری – دانشگاه اصفهان،دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
احمد محب – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
غلامرضا وکیلی نژاد – کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق، توانایی گرافیت ورقه ورقه در جذب مواد نفتی شامل دو نوع گازوئیل و نفت خام های سبک و سنگین از سطح آب اقیانوس جایگزین مورد مطالعه قرار گرف ت. نتایج نشان می دهند که گرافیت ورقه ورقه با دانسیته ظاهری پائین قادر است مقادیر بسیار زیاد ی از مواد نفتی را از سطح آب حذف نمای د. این جاذب می ٧٠ گرم از مواد نفتی مختلف را به ازای یک گرم از وزن خود جذب نماید. ظرفیت جذب نفت بالای – تواند بی ن ٩٠ این ماده جاذب را می توان به وجود منافذ با اندازه مؤثر در ساختار آن برای جذب مواد نفتی نسبت دا د. همچنین دیده می شود که با کاهش ویسکوزیته ماده نفتی، میزان جذب آن توسط گرافیت ورقه ورقه افزایش می یابد . از طرف دیگر با افزایش ویسکوزیته نفت، زمان جذب آن توسط گرافیت ورقه ورقه افزایش می یابد.