مقاله جذب و ميزان ماندگاري فارغ التحصيلان كشاورزي دريافت كننده وام اشتغال زراعت، باغداري و دامداري در بازار كار كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: جذب و ميزان ماندگاري فارغ التحصيلان كشاورزي دريافت كننده وام اشتغال زراعت، باغداري و دامداري در بازار كار كشاورزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله ماندگاري شغلي
مقاله وام اشتغال
مقاله بازار كار كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: شكري شهاب الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نرخ بيكاري فارغ التحصيلان در ايران پنج در صد بيش از نرخ بيكاري در سطح كشور است. هدف كلي اين تحقيق بررسي ميزان جذب و ماندگاري فارغ التحصيلان كشاورزي دريافت كننده وام اشتغال در بازار كار كشاورزي مي باشد که از ابعاد گوناگون (فردي، نظام بانكي، و بخش دولتي) در محدوده زماني ۵ سال (۸۴-۱۳۸۰) انجام شد. نوع تحقيق بر مبناي هدف، كاربردي و بر مبناي روش، از نوع علي – همبستگي است. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روايي پرسشنامه با بهره گيري از نظر اصلاحي کميته تحقيق، ارتقا يافت و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ معادل a=0.87 محاسبه شد. براي مطالعه جامعه آماري تحقيق، از روش سرشماري استفاده شد که طي آن همه ۵۲ واحد توليد کشاورزي تاسيس شده توسط ۱۱۷ نفر فارغ التحصيلان کشاورزي دريافت کننده وام اشتغال در استان تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. يافته ها نشان داد كه وام اشتغال بانك كشاورزي، تاثيري در جذب و ميزان ماندگاري فارغ التحصيلان كشاورزي در بازار كار كشاورزي نداشته است. همچنين، ارتباط معني داري ميان آموخته هاي دانشگاهي فارغ التحصيلان با نيازهاي بازار كار وجود ندارد.