مقاله جذب و کارايي جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تاثير رقابت تاخ خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: جذب و کارايي جذب نور در ارقام تک شاخه و چند شاخه کنجد (.Sesamum indicum L) تحت تاثير رقابت تاخ خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداخل
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله تراکم
مقاله کارايي مصرف نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تداخل علف هرز تاج خروس بر قابليت جذب، مصرف، و ميزان نور دريافتي توسط کنجد، در سال ۱۳۸۷ آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه پژوهشي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران اجرا شد. عوامل مورد بررسي در اين آزمايش شامل تراکم هاي مختلف تاج خروس (۰، ۲، ۴، ۸، ۱۶ در مترمربع) و ارقام کنجد (اولتان، ناز تک شاخه، ورامين ۲۸۲۲ و کرج ۱) بودند. نتايج نشان داد که توزيع سطح برگ گونه ها در طول تاج پوشه داراي تابع مثلثي است و ارتفاعي که در آن حداکثر تراکم سطح برگ قرار دارد در بين ارقام مختلف کنجد و تراکم هاي مختلف تاج خروس متفاوت بود. با افزايش تراکم علف هرز تاج خروس و شاخص سطح برگ آنها، از ميزان جذب نور توسط ارقام مختلف کنجد کاسته شد و ارقام اولتان، ورامين ۲۸۲۲، کرج ۱ و ناز تک شاخه در شرايط رقابت با تاج خروس به ترتيب ۱۲، ۴۷، ۳۲، و ۴۲ درصد کاهش جذب نور در مقايسه با تيمار شاهد داشتند. متوسط کارايي مصرف نور در ارقام اولتان، ورامين ۲۸۲۲، کرج ۱ و ناز تک شاخه به ترتيب ۱۸٫۶، ۳۵، ۲۷٫۷ و ۲۱٫۷ درصد در تراکم هاي مورد آزمايش تاج خروس کاهش يافت. بالاترين کارايي مصرف نور را رقم اولتان داشت.