مقاله جذب يون هاي فلزي روي مبادله كننده هاي سنتزي هيبريد آلي – معدني پلي اكريلونيتريل تيتانيم تنگستو فسفات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: جذب يون هاي فلزي روي مبادله كننده هاي سنتزي هيبريد آلي – معدني پلي اكريلونيتريل تيتانيم تنگستو فسفات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبادله كننده يوني
مقاله پلي اكريلونيتريل – تيتانيم تنگستوفسفات
مقاله جذب يون هاي فلزي
مقاله ظرفيت تبادل كاتيوني
مقاله جداسازي
مقاله روش ناپيوسته
مقاله ضريب توزيع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري امير
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري زاده فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق دو مبادله كننده آلي – معدني، پلي اكريلونيتريل – تيتانيم تنگستوفسفات، با نسبت هاي مولي مختلف توليد شد. اين مبادله كننده هاي يوني با استفاده از روش هاي طيف سنجي مادون قرمز، پراش پرتو ايكس، تجزيه گرمايي، ميكروسكوپ الكتروني روبشي و تجزيه عنصري شناسايي و ظرفيت تبادل كاتيوني آن ها به روش پيوسته (ستوني) اندازه گيري شد. مطالعات ضريب توزيع براي يون هاي فلزي به روش ناپيوسته انجام شد و با استفاده از اين مبادله كننده ها جداسازي يون هاي فلزي به روش ستوني صورت گرفت.