سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر نیک آذر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) – دانشکده مهندسی شیمی- قطب پت
نازنین افشاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زهره میلانی تبریزی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) – دانشکده مهندسی شیمی- قطب پت

چکیده:

جذب یون کادمیم (Cd+2) از محلول های آبی توسط یکی از ضایعات کشاورزی ( کاه )، در شرایط مختلف به روش پیوسته در ستون مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر عوامل موثر ازجمله، pH ، غلظت اولیه فلز ، مقدار جاذب ،دما ، اندازه ذرات جاذب و میزان جریان، بر میزان جذب اندازه گیری شده است . ایزوترم های جذب به دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . در روش کیفی از دسته بندی گیل( Gile ) و در روش کمی از ،ایزوترم های لانگمویر و فرندلیش استفاده شد . نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش غلظت فلز، درصد جذب کاهش می یابد اما میزان جذب به ازای واحد وزن جاذب( mg/g )افزایش می یابد . در صد جذب یون های فلز درpH های پایین بسیار ناچیز و با افزایش pH افزایش می یابد ، همچنین با افزایش دما و افزایش اندازهذرات و افزایش میزان جریان خروجی درصد جذب کاهش می یابد .