سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا پناهی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز
مینا ابراهیمی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات ان
فریدون افلاکی – کارشناس ارشد شیمی، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات انرژی هست ه
رضا دباغ – دکترای عمران- محیط زیست، سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز تحقیقات انرژی

چکیده:

در مطالعه حاضر، از جلبک قهو های Sargassum glaucescens که از دریای عمان (چابهار) جم عآوری شد هبود، بعنوان زیست- جاذب(Biosorbent) جهت ج ذب کبالت از محیط آبی استفاده شد. انجام آزما ی شها با بررس ی تورم جاذب در دوسیستم پ یوسته و نیمه بسته آغاز شد. نتایج نشا نداد پس از گذشت زمان ٦٠ دقیقه تورم زیست -جاذب کامل بوده و سیستم نیمه بسته به دلیل مصرف آب کمتر ، اقتصاد یتر از سیستم پیوسته م یباشد. همچنین بمنظور دستیابی به ظرفیت جذب ب یشتر از ت یمارهای ش یمیایی با فرمال ین و ۲MgCl استفاده شد. نتایج نشان داد که جلبک تیمارشده با هر دویِ فرمالین و ۲MgCl با جذب mg27/72کبالت بر گرم جاذب تا لحظه شکست بهتر از سا یر تیمارها می باشد . لیکن بهلحاظ مسائل اقتصادی، زیست -جاذب تیمارشده با فرمالین با میزان جذب۲۶/۸۸ mgکبالت بر گرم جاذب به دلیل مصرف کمتر در زمان و مواد شیمیایی بهتر از سایر زیست-جاذ بها م یباشد.